19
10
10

DEFINITIE ‘ENERGIENEUTRAAL’ EN ‘CO2-NEUTRAAL’ ZORGEN VOOR TRANSPARANTIE

Geplaatst in: Equidura

Bij de ontwikkeling van gebouwen worden begrippen als energieneutraal, CO2-neutraal en klimaatneutraal veelvuldig gebruikt. Er bestaat echter geen eenduidigheid over de betekenis van deze begrippen. Dit zorgt voorspraakverwarring en onduidelijkheid. Om orde op zaken te stellen, heeft Agentschap NL internationaal advies- en ingenieursbureau DHV opdracht gegeven een onderzoek en marktconsultatie uit te voeren. Het rapport, met de titel ‘Uitgerekend Nul’, biedt een leidraad voor eenduidig gebruik van de begrippen en de onderliggende berekeningswijze.


Bij de ontwikkeling van een gebouw wordt steeds vaker een energieambitie of CO2-doelstelling afgesproken. Doordat het gebruik van de terminologie hiervoor vrij is, is er echter weinig zicht op de feitelijke betekenis van deze ambities en de wijze waarop deze worden vastgesteld. Wat reken je wel en wat niet bij een energieneutraal gebouw? Gaat het om het gebouw of om de organisatie? En worden behalve het gebouwgebonden energiegebruik ook het gebruikersgebonden en materiaalgebonden gebruik meegenomen? Ook de keuze voor de grens van de herkomst van energie en de vraag of er gebruik gemaakt kan worden van CO2-compensatie zijn van belang. 


Energieneutraal als het om gebouwen gaat

 Op basis van het onderzoek en de marktconsultatie, stelt de rapportage ‘Uitgerekend Nul’ de volgende afspraken voor:

  • Gebruik de term ‘energieneutraal’ als het om de prestaties van een gebouw gaat. Door het ontwerp en inrichting van een gebouw wordt primair het energiegebruik bepaald. Het gaat om de Mega Joules in de vorm van gas, elektriciteit en warmwater. De CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat is een afgeleide. De energievraag wordt bepaald op basis van het gebouwgebonden en gebruikersgebonden energiegebruik
  • gebruik de term ‘CO2-neutraal’ voor de prestaties van een organisatie. De term CO2-neutraal is breder en dekt onderwerpen als energiebesparing in gebouwen, CO2-reductie met betrekking tot mobiliteit, inzet van duurzame energie en CO2-compensatie
  • gebruik de term ‘klimaatneutraal’ bij voorkeur niet. Klimaat is veel breder dan alleen energie of CO2, het raakt aan duurzaamheid in de volle breedte.   

Duidelijke route
Volgens Claudia Bouwens, Programmabegeleider Energie & Duurzaamheid bij Neprom, is er in de bouwpraktijk behoefte aan een heldere definitiestelling. “Om de doelstellingen, die we met elkaar hebben afgesproken in het Lente-akkoord, te halen moet duidelijk zijn waar we precies over spreken. De definities die Agentschap NL nu stelt, geven die duidelijkheid. Partijen in de gebouwde omgeving kunnen dit gebruiken om hun klimaatambities vorm te geven en scherp te stellen. De route naar energie- en CO2-neutraal kan hiermee duidelijker worden uitgestippeld”. 

De rapportage ‘Uitgerekend Nul’ borduurt voort op het rapport ‘Stevige ambities, klare taal’ uit 2009 en schetst, op basis van marktconsultatie, een voorkeur voor eenduidig gebruik van de meest gebruikte begrippen.In het rapport is verder toegelicht op welke wijze energieneutraliteit en CO2-neutraliteit kunnen worden berekend, gebruikmakend van bestaande rekenmethodes. 

Voor meer informatie: info@equidura.com