02
07
10

MONITOR DUURZAAM INKOPEN

Geplaatst in: SenterNovem

Begin volgend jaar zal VROM de Monitor Duurzaam Inkopen over het jaar 2010 uitvoeren. Het jaar 2010 is voor veel overheden een belangrijk ijkpunt. De overheden hebben doelstellingen afgesproken voor duurzaam inkopen. In 2010 gaat het Rijk voor 100% duurzaam inkopen, de gemeenten voor 75% en provincies en waterschappen voor 50%. Universiteiten en het hoger en middelbaar beroepsonderwijs hebben in een convenant vastgelegd dat zij streven naar tenminste 50% in 2012.

Het ministerie van VROM meet tweejaarlijks de voortgang van de doelstellingen voor duurzaam inkopen. De eerste meting vond plaats in 2006 en de tweede in 2008. 

 

Opzet Monitor duurzaam inkopen 2010   

De uitgangspunten voor de Monitor over 2010 zijn tot stand gekomen in overleg met verschillende overheden. 
De monitor over 2010 bestaat uit twee onderdelen:

Deel A: vaststellen percentage duurzaam inkopen
In dit deel vindt de meting plaats van de te behalen doelstellingen voor duurzaam inkopen door de verschillende overheden. 

  • Het gaat hier om het toepassen van de minimum-producteisen voor de 45 productgroepen waarvoor duurzaamheidcriteria zijn vastgesteld. 
  • De meting vindt plaats op basis van de aanbestedingen in het gehele jaar 2010. Het gaat om de offerteaanvragen en gepubliceerde aanbestedingdocumenten van alle EU-aanbestedingen, nationale aanbestedingen en meervoudig onderhandse aanbestedingen in de periode van 1 januari 2010 – 31 december 2010.
  • In deze meting worden o.a. ook vragen gesteld over redenen waarom duurzaamheidcriteria in bepaalde situaties niet zijn toegepast.  

Het resultaat van deze meting geeft aan in welke mate overheidsorganisaties de doelstellingen van respectievelijk 100, 75 en 50 procent hebben gehaald.  

Deel B: ervaringen en verdere inspanningen
Deel B geeft overheden de kans te laten zien wat men naast de afgesproken resultaten onder deel A verder heeft ondernomen, en wat voor ervaringen men heeft opgedaan.
In dit onderdeel worden in hoofdlijnen vragen gesteld over:

  • het toepassen van wensen (inclusief het toegekende gewicht hieraan) voor de 45 productgroepen; 
  • of men met de inkoop bewust duurzame innovaties heeft willen stimuleren;
  • ervaringen met toepassen van sociale criteria (internationaal ILO) en social return (lokale inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt);
  • het toepassen van duurzaamheidcriteria in aanbestedingen in 2009;
  • hoe duurzaam inkopen binnen de eigen organisatie is verankerd en wordt bevorderd. 

De publicatie van de resultaten van de monitor, via rapportage van de minister van VROM aan de Tweede Kamer, is gepland in het voorjaar 2011. 
Alle overheden ontvangen deze maand een brief van Minister Huizinga over de Monitor Duurzaam Inkopen 2010.
Meer informatie, waaronder een factsheet over de Monitor Duurzaam Inkopen, is te vinden op de websites van 
VROM en Duurzaam Inkopen.